Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Adatvédelem - GDPR

Adatvédelem

I. Adatkezelő
II. Fogalommagyarázat
III. Adatkezelések
III.1. Egészségügyi szolgáltatások igénybevétele
III.2. Facebook oldal
III.3. Weboldal látogatási adatok
III.4. Kapcsolat
IV. Adatbiztonság
V. Adattovábbítás
VI. Jogok és jogorvoslati lehetőségek
VII. Egyéb rendelkezések 

 1. Adatkezelő

 

Dr. Bencsik András nőgyógyászati magánrendelője (továbbiakban Rendelő)

székhelye: 2040. Budaörs, Baross köz 5.

cégjegyzékszáma: 30-K2064-2/2003

 
A Rendelő az általános adatvédelmi rendelet alapján tiszteletben tartja a Páciensei személyhez f űződő jogait, ezért elkészítette Adatkezelési Tájékoztatóját (a továbbiakban: Tájékoztató), mely papíralapon elérhető a rendelő recepcióján.

A rendelet hatálya csak a természetes személyek adatainak kezelésére vonatkozik, nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre vonatkozik.

A Rendelő, mint adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Adatvédelmi törvény”) rendelkezéseinek megfelelően jár el.

Jelen Tájékoztató általános tájékoztatást nyújt a Rendelő által nyújtott szolgáltatások során történő adatkezelésről. A Páciensek igényeinek változatosságából adódóan az adatkezelés módja esetenként eltérhet a jelen Tájékoztatóban foglaltaktól, az ilyen eltérésekre a Páciens kérésére kerülhet sor, és annak pontos módjáról a Rendelő a Pácienst előzetesen tájékoztatja. Minden, a jelen Tájékoztatóban esetlegesen nem szereplő adatkezelésről, a cég az adott adatkezelést megelőzően ad tájékoztatást.

A tizenhat éven aluli kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges.

Személyes adatot a Rendelő kizárólag előre meghatározott célból az ahhoz szükséges ideig, a jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezel. A Rendelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

Abban az esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Rendelő nem az eredeti adatfelvétel céljára használja fel, akkor erről az érintett személyt tájékoztatja, és ehhez előzetesen a hozzájárulását kéri, illetve lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A Rendelő tudomására jutott személyes adatokat az adatkezelés során kizárólag azok a Rendelő megbízásában, vagy a Rendelővel munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akik az adott adatkezelésért felelősek.

 

II.Fogalommagyárazat


„Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon  végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így a gyűjtés,  rögzítés, rendszerezés, tárolás, megváltoztatás vagy átalakítás felhasználás, lekérdezés, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, összehangolás vagy összekapcsolás, zárolás, törlés és megsemmisítés, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;


Adatkezelés korlátozása: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy bármely egyéb szerv, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy azokhoz való jogosulatlan hozzáférését eredményezi.III. Adatkezelések

III.1. Egészségügyi szolgáltatások igénybevétele

A szolgáltatások nyújtása körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, célja a szolgáltatás nyújtásának biztosítása, illetve a kapcsolattartás. A jelen pontban foglalt személyes adatokat az egyes alpontokban foglalt kivételekkel a Rendelő a mindenkori egészségügyi, adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig őrzi, és a határidő elteltével törli azokat.

Az egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására a megjegyzések rovatban, ami segíti a Páciens egészségügyi állapotának és esetleges igényeinek teljes körű megismerését, ez azonban nem feltétele a szolgáltatások igénybevételének.


III.1.1. Időpontfoglalás

Az online, személyes vagy telefonos időpontfoglalás esetén a Rendelő az alábbi adatokat kérheti a Pácienstől:

 • megszólítás (nem kötelező mező);
 • vezetéknév,
 • keresztnév;
 • cím (cím, település, irányítószám, ország);
 • e-mailcím;
 • telefonszám;
 • mobiltelefonszám;
 • TAJ kártya szám.


  III.1.2. Bejelentkezés,bejelentés

Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételekor a Páciens bejelentkezés után hozzájárul ahhoz, hogy a Rendelő az alábbi - kötelezően megadandó - adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az egészségügyi jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá a Páciens beazonosítása céljából mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti, illetve ameddig az egészségügyi ellátás érdekében az fontos:

 • családi és utónév, születéskori név
 • lakcím
 • állampolgárság
 • születési hely és idő
 • telefonszám és mobiltelefon száma
 • édesanyja születéskori neve
 • legközelebbi hozzátartozó neve, címe, telefonszáma
 • TAJ kártya száma (ennek hiányában egyéb, a személyazonosításra alkalmas okmány száma, vagy EGT tagállamainak állampolgára esetén a nemzetközi egészségbiztosítási kártya száma, vagy az egészségbiztosítását kezelő biztosító által kiállított okmány száma)
 • az egészségügyi ellátásához szükséges összes jelenlegi és korábbi egészségügyi adat

Harmadik országbeli állampolgárokról az alábbi adatok kezelése jogszabályi előírás:

 • a természetes személyazonosító adatokon kívül, az
 • úti okmány (útlevél) azonosító adata
 • szálláshely címe,

Harmadik ország állampolgárságával rendelkező személy: Magyar állampolgár kivételével minden olyan személy aki nem Európai Gazdasági Térség tagállam állampolgára, ideértve a hontalant is.
Az EGT tagállamai:

 • az Európai Unió tagállamai,
 • Izland, Liechtenstein, és Norvégia, mint részes tagállam,
 • valamint Svájc, mint azonos jogállású állam.

A kötelezően megadandó adatok Páciens általi megadása az egészségügyi szolgáltatás igénybevételének feltétele.

A bejelentkezés, illetve az egészségügyi előzményekről szóló adatok felvétele során a Páciens hozzájárul ahhoz, hogy az űrlap kitöltésével átadott személyes adatait a Rendelő a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára a fent megjelölt határidőn belül kezelje, illetve archiválja.


 

III.2. Facebook oldal

Jelenleg a Rendelő nem rendelkezik Facebook oldallal.

A Rendelő későbbiekben létrehozandó Facebook oldalán esetenként képeket/filmeket is közzé fog tenni különböző eseményekről.

A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a www.facebook.com címen kaphat.
 

III.3. Weboldal

III.3.1. Hivatkozások és linkek
 

A Rendelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem a Rendelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. A Rendelőnek egyáltalán nincs befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját, illetve adatvédelmi nyilatkozatát mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

III.3.2. Analitika, cookie-k
 

A Rendelő a weboldalainak nyomon követésére analitikai eszközt használ (Google Analytics), amely egy adatsorozatot készít, s nyomon követi, miként használják a látogatók az internetes oldalakat. A rendszer az oldal megtekintésekor egy cookie-t hoz létre, azzal a céllal, hogy rögzítse a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalaink, az oldalainkon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.), amelyek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében. A Rendelő a Google Analytics egyes hirdetési funkcióit is használja, mint a Google Analyticsremarketing funkcióját és a display hálózati megjelenés riportálást (ImpressionReporting).
A Rendelő az analitikai rendszereket nem használja személyes információ gyűjtésére. A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, a látogató egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Lehetséges, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tud használni internetes oldalunkon, amennyiben úgy dönt, hogy nem fogadja el a cookie-kat.


III.4. Kapcsolat

A Rendelővel e-mail útján bárki fel tudja venni a kapcsolatot. Az üzeneteket a Rendelő az adott kérés/kérdés megoldásáig/megválaszolásáig kezeli, a kérés/kérdés lezártával az ilyen e-maileket archiválja, és legalább 5 (öt) évig tárolja.

IV. Adatbiztonság

A Rendelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat illetékteleneknek nem szolgáltatja ki. A személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében minden biztonsági intézkedést megtesz.


V. Adattovábbítás

A Cég fenntartja a jogot, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben az érintett külön hozzájárulása nélkül is, az általa kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére azok megkeresésének megfelelően átadja.

 

VI. Jogok és jogorvoslati lehetőségek

VI.1. Tájékoztatás

A Rendelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A tájékoztatás esetleges megtagadása esetén a Rendelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely törvény mely rendelkezése alapján került sor és tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről.

VI.2. Helyesbítés

Ha a személyes adat nem felel meg a valóságnak, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Rendelő rendelkezésére áll, a személyes adatot a Rendelő helyesbíti.

A helyesbítésről a Rendelő értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára esetlegesen továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

A kérelemre történő helyesbítésre, az elintézési határidőre, valamint a jogorvoslati lehetőségre a VII.1. pontban foglaltak irányadók.

VI.3. Törlés és zárolás, tiltakozás

A személyes adat törlése és zárolása, az adatkezelés elleni tiltakozás esetére az Adatvédelmi törvény 17. §- 21.§-ban foglaltak irányadók.


VI.4. Bírósági jogérvényesítés

Az érintett a személyiségi jogainak megsértése esetén a Rendelő ellen bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásra az Adatvédelmi törvény 22. §-ban, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Első Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § - 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályi előírások irányadók.

A Rendelő a fenti címre eljuttatott kérelemre nyújt a jelen pontban foglalt jogszabályi előírásokról tájékoztatást.
 
VI.5. Kártérítés és sérelemdíj

Ha a Rendelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, a Rendelőtől sérelemdíj követelhető.
 
Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Az érintettel szemben az Rendelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is, és Rendelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is.  A Rendelő mentesül a felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben az az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
 


VII. Egyéb rendelkezések

A Rendelő fenntartja a jogot a jelen Tájékoztató módosítására, mely módosításról a érintetteket értesíti.

A Rendelő a honlapjának látogatói, illetve a Páciensek által átadott adatok helyességéért felelősséget nem vállal.

Adatvédelmi kérdésekben bármikor kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét.